• Środa, 8 grudnia 2021
  • Imieniny: Marii, Wirginii, Zenona

Informacje

Likwidacja Przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju: decyzja za tydzień

Data: 20 października 2021, Środa / Ilość wyświetleń: 815

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju, będzie jednym z głównych tematów najbliższej sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, która odbędzie się w środę 27 października.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 27 października 2021 r. (środa) o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju (w trybie hybrydowym).

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLIII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rabka-Zdrój.

4. Podjęcie uchwały na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1) w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/70/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów pozalekcyjnych i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy–Karta Nauczyciela, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój (92),

2) w sprawie: w sprawie: zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 2 w Rabce-Zdroju (93),

3) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/344/21 Rady Miejskie w Rabce-Zdroju z dnia 22 września 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rabka-Zdrój a Gminą Lubień w sprawie przejęcia przez Gminę Rabka-Zdrój od Gminy Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkującemu na terenie Gminy Rabka - Zdrój bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Skomielna Biała – Nowy Targ (94),

4) w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (95),

5) w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (96),

6) w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Podhalański Obszar Funkcjonalny (97),

7) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/286/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka-Zdrój na 2021” (98),

8) w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (99),

9) w sprawie: rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Rdzawka dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 r. (100),

10) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rabka-Zdrój (101),

11) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok (102),

12) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój (103).

5. Informacja Burmistrza Rabki-Zdroju w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających gminną osobą prawną oraz innych osób wydających decyzje w imieniu Burmistrza Rabki– Zdroju za rok 2020.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju za rok 2020.

7. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Zamknięcie sesji.

Oprac, (mr)