• Poniedziałek, 14 października 2019
  • Imieniny: Alana, Kaliksta, Fortunaty

Zaproszenia

X sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Data: 26 czerwca 2019, Środa / Ilość wyświetleń: 1335

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju Józef Skowron informuje, że 26 czerwca /środa/ o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

Porządek obrad:

1. Otwarcie X sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie protokołu z IX sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
3. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018,
1) debata nad Raportem.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Rabki-Zdroju.
6. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2018:
1) przedstawienie przez Burmistrza Rabki - Zdroju sprawozdania z wykonania budżetu,
2) przedstawienie przez Burmistrza Rabki - Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
3) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii z wykonania budżetu za rok 2018 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2018,
4) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka – Zdrój za rok 2018,
7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu na rok 2018,
7. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego,
2) w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
3) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
4) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
5) w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,
6) w sprawie: wyznaczenia parkingów płatnych, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowe, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej,
8. Podjęcie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: zasad, na podstawie których przysługują radnym Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju diety, ryczałty oraz zwrotu kosztów podróży służbowych .
9. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Zamknięcie sesji.