• Gorczański Portal Informacyjny
  • Czwartek, 20 czerwca 2024
  • Imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny
Reklama
Data: 14 maja 2024, Godzina: 09:19, Wtorek (5 tygodni temu)

PRZETARG!

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mszanie Dolnej
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Mszanie Dolnej, ul. Kolbego 6a,
34-730 Mszana Dolna, nr KRS 135031, NIP 7370003448, REGON 0003527991 na podstawie §20 pkt 1 Regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości
odwołuje
przetarg dwustopniowy składający się z etapu pisemnego nieograniczonego oraz etapu ustnego ograniczonego
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej:
a) budynkiem o powierzchni 650m2 i budynkiem o powierzchni 620m2 nr dz. ew. 10344/7 o pow. 2067m2, Mszana Dolna, obręb Gronoszowa, ul. Ogrodowa, gmina Miasto Mszana Dolna, powiat limanowski, woj. małopolskie, objętej KW nr NS2L/000045285/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej
b) budynkiem o powierzchni 69m2 nr dz. ew. 4292 o pow. 306m2, Mszana Dolna, obręb Gronoszowa, ul. Ogrodowa, gmina Miasto Mszana Dolna, powiat limanowski, woj. małopolskie, objętej KW nr NS2L/00025164/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej
którego część ustna wyznaczona została na dzień 23.05.2024r. godz. 900 (data składania ofert pisemnych: 20.05.2024r.)
oraz:
Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mszanie Dolnej
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Mszanie Dolnej, ul. Kolbego 6a,
34-730 Mszana Dolna, nr KRS 135031, NIP 7370003448, REGON 0003527991
ogłasza
przetarg dwustopniowy składający się z etapu pisemnego nieograniczonego oraz etapu ustnego ograniczonego
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej:
a) budynkiem o powierzchni 650m2 i budynkiem o powierzchni 620m2 nr dz. ew. 10344/7 o pow. 2067m2, Mszana Dolna, obręb Gronoszowa, ul. Ogrodowa, gmina Miasto Mszana Dolna, powiat limanowski, woj. małopolskie, objętej KW nr NS2L/000045285/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej
b) budynkiem o powierzchni 69m2 nr dz. ew. 4292 o pow. 306m2, Mszana Dolna, obręb Gronoszowa, ul. Ogrodowa, gmina Miasto Mszana Dolna, powiat limanowski, woj. małopolskie, objętej KW nr NS2L/00025164/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej
Cena wywoławcza: 1 600 000,- zł plus należny podatek VAT (aktualna stawka VAT: 23%)
Do wylicytowanej ceny zbywanej nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Zasady i warunki przetargu określa Regulamin dostępny w siedzibie Spółdzielni: ul. Kolbego 6a, 34-730 Mszana Dolna w godz. od 7:00 do 15:00.
Oferty pisemne zawierające proponowaną cenę należy składać do dnia 23.05.2024r. godz. 1500. w zaklejonej kopercie opisanej: „Oferta na zakup nieruchomości działka ewid. nr 10344/7 i 4292” lub opisanej w sposób równoważny. O zachowaniu terminu decyduje moment dostarczenia/doręczenia oferty na adres siedziby: ul. Kolbego 6a, 34-730 Mszana Dolna.
Pisemna oferta powinna zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się
z Regulaminem i warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, oraz powinna zawierać elementy wskazane w Regulaminie. Oferty nie spełniające tych wymogów nie zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania.
Otwarcie ofert i rozpoczęcie części ustnej przetargu nastąpi w dniu 29.05.2024r. o godz. 9.00
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w wysokości 240 000,- zł. na konto Spółdzielni: 56 8808 0006 0010 0000 2626 0001 najpóźniej dnia 23.05.2024 roku włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.
Przystępujący do przetargu traci wadium jeżeli:
a) złoży ofertę w etapie pisemnym przetargu i jest nieobecny podczas etapu ustnego (licytacji), chyba że jego nieobecność była spowodowana siłą wyższą, co zostało przez niego udokumentowane,
b) nie przystąpi we wskazanym terminie do zawarcia umowy sprzedaży.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Nieruchomość pozostaje w posiadaniu osób trzecich na podstawie umowy
najmu zawartej na czas nieokreślony. Cena wywoławcza nie zawiera równowartości nakładów Najemcy podlegających rozliczeniu z Wynajmującym. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do ewentualnego rozliczenia się z nakładów z Najemcą.
Pierwszeństwo zakupu przysługuje aktualnemu najemcy nieruchomości jeżeli zapłaci taką samą cenę jak oferent który zaoferował w licytacji najwyższą cenę i nie ma więcej postąpień, pod warunkiem, że aktualny najemca przystąpił do pisemnego etapu przetargu, w tym złożył ofertę i wpłacił wadium.
Komisji Przetargowej przysługuje prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia, a także przerwania postępowania bez podania przyczyny, na każdym etapie, bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.
Szczegółowych informacji udziela biuro sekretariatu Spółdzielni: ul. Kolbego 6a, 34-730 Mszana Dolna, lub tel. 18 33 10 002 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Oględziny nieruchomości: w godzinach pracy sekretariatu do dnia 23.05.2024r.
Dane kontaktowe
  • Telefon183310002
  • E-mailgsmszanadolna@pro.onet.pl
Reklama
Kategorie
Reklama